۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۹ دي
ورود مسئولین سایتایمیل دانشگاهنقشه سایت دانشگاهصفحه اصلی
 
height=96
1 3

» دستورالعمل اجرايي پيش نويس طرح پژوهشي «(PROPOSAL)

دستورالعمل اجرايي پيش نويس طرح پژوهشي  (PROPOSAL)

 تعاريف
۱-طرح دهندگان : فرد يا افرادي هستند كه پيش نويس طرح را تهيه كرده و معمولا اجراي تحقيق نيز به وسيله‌ي ايشان انجام مي‌شود. بر اين اساس و با توجه به آيين نامه ي طرح هاي تحقيقاتي در اين نوشتار عبارات مجريان يا مجريان اصلي و طرح دهندگان معادل يكديگرهستند.
۲-مدير اجرايي طرح: فردي است كه ازبين طرح دهندگان طرح انتخاب شده ومسووليت‌هاي  اجرايي طرح از نظر مالي، حقوقي واداري به عهده ايشان است. مدير اجرايي طرح نسبت به سايرطرح دهندگان واجد امتيازخاصي نبوده و صرفا مسوول اجرايي وطرف مذاكره و عامل اجراي طرح شناخته مي شود. يك طرح تحقيقاتي نمي تواند بيش از يك مديراجرايي داشته باشد. در فرم پيش نويس نام مدير اجرايي از سايرين با استفاده از خطي مشخص شود.
تبصره: هر فرد فقط در دو عنوان طرح تحقيقاتي مي تواند مسئوليت مدير اجرايي را به عهده گيرد. اما در صورت صلاحديد شوراي پژوهشي دانشگاه با درخواست كتبي و در شرايط ويژه اجراي سه عنوان نيز ميسر خواهد بود.

۳-همكاران اصلي طرح: همكاراني هستند كه حضور شخص يا همكاري تخصص ايشان در انجام طرح ضروريست.

روند بررسي طرح هاي تحقيقاتي

مطابق با آئين نامه اجرايي طرح‌هاي تحقيقاتي در روند بررسي رسيدگي به طرح‌هاي پيشنهادي اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي با اندكي تفاوت به شوراي پژوهشي دانشگاه ارجاع مي شوند. در روند بررسي طرح‌هاي تحقيقاتي، پروژه‌ها به دو دسته‌ي ذيل تقسيم مي‌شود:
۱-طرح‌هاي تحقيقاتي با هزينه‌ي كمتر از هشت ميليون ريال: پيش‌نويس اين دسته از طرح‌ها بايد ابتدا در شوراي پژوهشي دانشكده‌ها يا مراكز تحقيقات داراي موافقت اصولي (كه داراي شوراي پژوهشي قابل قبول مي باشند) با حضور نمايندگان معاونت پژوهشي دانشگاه مورد بررسي قرارگيرند و بعد از تصويب همراه با مستندات شامل پروپوزال، صورتجلسه و فايل الكترونيك به معاونت پژوهشي دانشگاه جهت تصويب نهايي ارسال شوند.
تبصره: در مورد مراكز تحقيقاتي غير مصوب يا معاونت هاي دانشگاه (كه داراي شوراي پژوهشي قابل قبول بوده و با شرط حضور نماينده معاونت پژوهشي در شورا) طرحهاي تحقيقاتي با هزينه كمتر از ۵ ميليون ريال قابل تصويب است.
۲-طرح‌هاي تحقيقاتي با هزينه‌ي بيشتراز هشت ميليون ريال: پيش‌نويس اين دسته از طرح‌ها بعد از تسليم شدن به دانشكده‌ها/مراكز تحقيقات/ معاونت‌هاي دانشگاه بايد در شوراي پژوهشي مربوطه به صورت كلي مطرح شود و سپس پيش نويس طرح طي نامه‌ي رسمي با معرفي يك نفر داور به معاونت پژوهشي دانشگاه ارجاع شود. اين گونه طرح‌ها در معاونت پژوهشي دانشگاه پس از ارزيابي در كميته‌هاي كارشناسي (يك يا دونوبت بر حسب ضرورت)به شوراي پژوهشي دانشگاه جهت تصويب نهايي ارسال مي شوند.
تبصره ۱: در مورد مراكز تحقيقات غير مصوب يا معاونت هاي دانشگاه، طرحهاي تحقيقاتي بيشتر از پنج ميليون ريال جهت داوري به معاونت پژوهشي ارسال مي شود.
تبصره ۲: لازم است كه اعضاي هيات علمي قبل از تسليم پيش نويس طرح تحقيقاتي به دانشكده/ مركز تحقيقات، پبش نويس را به تاييد مدير گروه آموزشي مربوطه برسانند.
تبصره ۳: طرح‌هاي تحقيقاتي مراكز تحقيقات داراي رديف مستقل بودجه پس از تصويب درشوراي پژوهشي آن مركز با حضور نماينده‌ي تعيين شده از شوراي پژوهشي دانشگاه، با ارسال كامل پيش‌نويس طرح و صورتجلسه در شوراي پژوهشي دانشگاه به تصويب نهايي مي رسند.
تبصره ۴: اعضاي غير هيات علمي شاغل در واحد هاي وابسته به دانشگاه كه فاقد شوراي پژوهشي فعال و رسمي مي باشند ضرورت دارد پيش نويس طرح را به امضاي بالاترين مقام مسوول واحد محل خدمت به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال كنند.

تعهدات طرح دهندگان و مدير اجرايي

 ۱- در مواردي كه اجراي طرح پيشنهادي مستلزم همكاري بخش ها يا سازمان هاي ديگر باشد، مجري بايد قبلا” نظرموافق سازمان‌هاي مربوطه را كسب نموده و موافقت‌نامه كتبي ايشان را ضميمه اين پيش‌نويس نمايند. چنانچه سازمان مذكور داراي شوراي پژوهشي باشد، موافقت‌نامه‌ي شوراي پژوهشي آن سازمان نيز ضروري است. حقوق سازمان‌ها طي تفاهم نامه امضاء شده بالاترين مقام مسئول تعيين خواهد شد.
۲-كليه‌ي طرح‌هايي كه به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه مي‌رسند براساس قراردادي كه بين معاونت پژوهشي دانشگاه و مدير اجرايي طرح منعقد مي‏شود؛ قابل اجرا خواهند بود. بنابراين معاونت پژوهشي دانشگاه هيچ‌گونه مسووليتي در برابر فعاليت‌هاي قبل از تصويب طرح و آنچه كه خارج از محدوده قرارداد منعقده انجام شود؛ نخواهد داشت. به عبارت ديگر لازم است اجراي طرح پس از عقد قرارداد و صدور معرفي‌نامه از معاونت پژوهشي به مراكز ذي‌ربط(در صورت نياز) انجام شود.
۳- طرح دهندگان ملزم به رعايت كليه‌ي ضوابط و قوانين مندرج در آئين‌نامه طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي گيلان مي‌باشند. لذا پيشنهاد مي‌شود تا مجريان و طرح‌دهندگان محترم جهت آگاهي ازمفاد آيين‌نامه مذكور به حوزه‌هاي معاونت پژوهشي دانشكده‌ها يا مراكز تحقيقاتي مصوب مراجعه نمايند.
۴- چنانچه طرح پژوهشي در مرحله‏اي از اجرا ( اعم از اينكه به نتيجه نهايي رسيده يا نرسيده باشد)، منجر به كشف يا اختراع و يا تحصيل حقوقي شود، مدير اجرايي طرف قرارداد موظف است موضوع را كتبا” به معاونت پژوهشي دانشكده ذيربط و يا معاونت پژوهشي دانشگاه اطلاع دهد. حقوقي كه در اثر اجراي طرح تحقيقاتي ايجاد شده است با توجه به متن قرارداد منعقده و يا متمم آن مشخص مي‌شود.
۵ -در صورتي كه طرح دهندگان مايل باشند كل يا بخشي از نتايج حاصل از تحقيق را در سمينارها و يا نشريات خارج از دانشگاه ارائه نموده و يا آن را در اختيار رسانه‌هاي عمومي قرار دهد؛ لازمست مدير اجرايي طرح از قبل نظر موافق معاونت پژوهشي دانشگاه را جلب نمايد. بديهي است در هر حال  ذكر حمايت مالي و همكاري دانشگاه در اجراي طرح الزامي خواهد بود.
۶-كليه‌ي تجهيزات و لوازم مصرفي و غيرمصرفي باقيمانده از اجراي طرح كه از محل اعتبارات مربوط به طرح آن تهيه شده‌اند، پس از اتمام مرحله اجرايي طرح متعلق به معاونت پژوهشي دانشگاه بوده و بايد در اختيار معاونت پژوهشي قرار داده شود. هرگونه تصرفي در اين اموال منوط به كسب مجوزهاي قانوني مي‌باشد.
۷- در صورتي كه قراردادي در مورد تجهيزات و لوازم و موادي كه از محل اعتبار پژوهشي تهيه شده است بين پژوهشگر و سازمانهاي ديگر و دانشگاه منعقد شده باشد مطابق آن قرارداد عمل خواهد شد.
۸- در صورت عدم رعايت هريك از بندهاي فوق الذكر بررسي، اجرا، و خاتمه‌ي طرح ممكن نبوده و مسووليتي از اين بابت متوجه گروه و همچنين معاونت‌هاي پژوهشي دانشكده و دانشگاه نمي باشد.

راهنماي تكميل پيش نويس طرح تحقيقاتي

۱- عنوان پژوهش: عنوان بايد كوتاه، دقيق و گويا باشد. معمولا ۸ تا ۱۲ كلمه (بدون در نظر گرفتن حروف اضافه و ربط) معيار متوسط و معقولي براي عنوان است. يك عنوان خوب بايد پاسخگوي (چه چيزي)، (چه كساني)، (چگونه) و (كجا) و حتي الامكان  (چه زماني) باشد و به طور كلي هدف نهايي مطالعه را بيان كند.
۲- انواع طرح‌هاي پژوهشي:
طرح بنيادي طرحي است كه داراي نتايج بالقوه بوده و نتايج حاصله از انجام آن بلافاصله پس از اتمام طرح قابل استفاده نباشد.
طرح كاربردي طرحي است كه داراي نتايج بالفعل بوده و نتايج حاصله از انجام آن بلافاصله پس از اتمام طرح قابل استفاده باشد. طرح جامعه نگر (HSR ) طرحي است كه براساس نياز سيستم بهداشتي درماني جامعه در تلاش براي رفع مشكل و يا پاسخ به سوال مشخص اجرا شود.
۳- بيان مساله: در اين بخش بايد تعريف مشكل، اهميت آن (با تاكيد و ارائه‌ي آمارهاي موجود)، نحوه‌ي برخورد با مشكل و خدمات موجود، عوارض ناشي از تداوم مشكل، معرفي راه حل يا عوامل موثر بر موضوع، تناقضات موجود و فوائد ناشي از اجراي تحقيق، ضرورت آن و هدف كاربردي تحقيق نگاشته شود.
۴- بررسي متون: در اين قسمت لازم است مطالعات قبلي انجام شده مرتبط با موضوع ارائه شده و بحث مختصري درباره آنها انجام گيرد.  همچنين منبع مورد استفاده براي هر موضوع بايد ذكر گردد. منابع و ماخذ مورد نظر بايد با استفاده از يك شيوه استاندارد (نظير سبك ونكور يا آئين نگارش مجله دانشگاه علوم پزشكي گيلان) در بخش منابع تدوين شود.
۵- اهداف، سوالات و فرضيات پژوهش: اهداف تحقيق بايد در ارتباط مستقيم با عنوان و بيان مساله باشند. نگارش اهداف بايد كاملاً واضح و گويا و قابل اندازه‌گيري باشد. از افعالي مانند تعيين كردن (اهداف توصيفي) و مقايسه كردن (اهداف تحليلي) مي‌توان استفاده كرد. هدف كلي: هدفي است كه طرح در انتها به دنبال دستيابي به آن است. اين هدف بايد با انجام طرح قابل حصول باشد. اهداف ويژه: اهداف كوچكتري هستند كه در مجموع هدف كلي را مي‌سازند. اهداف كاربردي: دورنماي نتايج طرح براي رفع مساله تحقيق است و كاربردهاي احتمالي نتايج را مطرح مي‌كنند. فرضيات: پيشگويي رابطه‌ي بين دو يا چند متغيرند كه طرح دهنده براساس آن اقدام به تنظيم پيش نويس طرح نموده است
۶- روش اجراي مطالعه: در اين بخش براساس نوع مطالعه (جدول ۱) بخش‌هاي مختلف آن بايد به طور كامل تعريف و تشريح ‌شوند. از آنجائي‌كه غالب طرح‌هاي مصوب در معاونت پژوهشي يكي از سه نوع زير مي‌باشند جهت تدوين روش اجرا بخش‌هاي مختلف آنها به تفصيل ذكر مي‌شود.
مطالعات توصيفي: در برخي منابع مطالعات توصيفي به انواع؛ گزارش مورد (Case Report)، مرور موارد (Case Series)، مقطعي (Cross Sectional)، طولي (Longitudinal)، هنجاري (Normative)، و بوم‌شناختي (Ecological) تقسيم‌بندي مي‌شود. رايج‌ترين شكل مطالعات در اين گروه مطالعات مقطعي است كه در آن موارد زير بايد نگاشته شود: نوع مطالعه، جامعه مورد بررسي، روش نمونه‌گيري (با جزئيات كامل)، تعداد نمونه، مشخصات افراد و يا واحدهاي شركت كننده، تعريف معيارهاي ورود و خروج، روش گردآوري داده‌ها، ابزارهاي مورد استفاده در تحقيق (تعيين اعتبار و اعتماد علمي ابزار)، روش استفاده از ابزار، روش تجزيه و تحليل داده‌ها (نرم افزار مورد استفاده و نوع آزمون‌هاي آماري) به ترتيب بايد توصيف شوند. در صورت استفاده از پرسشنامه يك نمونه از آن بايد پيوست گردد.
مطالعات تحليلي:  نوع مطالعه، تعريف گروههاي مورد بررسي، تعريف معيارهاي ورود و خروج، منبع ورود افراد به مطالعه، نحوه‌ي تعيين مواجهه و يا بيماري (به ترتيب در مطالعات هم گروهي و مورد شاهدي)، نحوه‌ي پي‌گيري گروهها، نحوه‌ي سنجش پيامد، تعريف ابزارهاي گرد‌آوري داده‌ها، روش تجزيه و تحليل داده‌ها (نرم افزار مورد استفاده و نوع آزمون‌هاي آماري) به ترتيب بايد توصيف گردد. فرم جمع‌آوري اطلاعات بايد ضميمه شود.
بررسي‌هاي مداخله‌اي:  نوع مطالعه، جامعه‌ي مورد بررسي، تعريف معيارهاي ورود و خروج، نحوه‌ي اخذ موافقت آگاهانه، نحوه‌ي تقسيم نمونه‌ها به گروه مطالعه و شاهد، تعريف گروههاي مطالعه و مقايسه و نحوه‌ي تجويز مداخله، روش كورسازي، نحوه‌ي پي‌گيري گروهها، نحوه‌ي اندازه‌گيري پيامد، روش تجزيه و تحليل داده‌ها (نرم افزار مورد استفاده و نوع آزمون‌هاي آماري) به ترتيب بايد توصيف شود. فرم جمع‌آوري اطلاعات بايد ضميمه شود.
براي اطلاع بيشتر به جدول تعريف انواع روش‌هاي مطالعاتي (جدول -۱) مراجعه شود.

جدول -۱: انواع مطالعه در پژوهش‌هاي علوم پزشكي

۷- روش محاسبه حجم نمونه و تعداد آن: در اين قسمت بر اساس نوع مطالعه فرمول مربوطه جهت تعيين حجم نمونه و روش محاسبه بايد نگاشته شود. همچنين منبع مورد استفاده براي تعيين شاخصهاي محاسبه حجم نمونه بايد ذكر شود.
۸ملاحظات اخلاقي: كليه‌ي اصول و مباني اخلاقي، انساني، مذهبي و .. است كه بايد در حين پژوهش از سوي پژوهشگر بر روي آزمودني اعم از انسان و حيوان رعايت شوند. شايان ذكر است مسائل اخلاقي طرح به دليل اهميت در شوراي پژوهشي مورد توجه قرار گرفته و كليه‌ي طرح‌هايي كه در آنها نمونه‌ي انساني مورد بررسي قرار مي‌گيرد؛ الزاماً به كميته اخلاق دانشگاه ارجاع مي‌شود كه در اين كميته نظارت دقيق در رعايت كد حفاظت آزمودني انساني در پژوهش‌هاي علوم پزشكي در تمام مراحل طرح صورت مي‌گيرد. (در اين زمينه مي‌توان از جزوه‌ي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشكي معاونت پژوهشي دانشگاه استفاده نمود). نمونه‌اي از فرم رضايت نامه كتبي بايد گنجانده شود.
۹- محدوديت‌هاي اجرايي طرح: محدوديت‌هاي تحقيق مي‌تواند از عوامل مختلفي نظير اشكالات نمونه‌گيري، ضعف در طراحي تحقيق و يا اشكالات جمع‌آوري داده‌ها ناشي شود. در صورتي كه محدوديت‌هايي براي مطالعه تصور مي‌شود، لازم است طرح‌دهنده به اين محدوديت‌ها اشاره كند و توضيح كاملي براي مقابله با آنها ارائه نمايد.
۱۰- جدول متغيرها: اين قسمت با توجه به اهداف و سوالات و فرضيات پژوهش تنظيم مي‌شود. نقش متغير بر اساس نوع مطالعه به صورت اصلي و زمينه‌اي (مطالعات توصيفي)، مستقل و وابسته (مطالعات تحليلي) و مداخله گر تقسيم مي‌شود. نوع متغير براساس ماهيت آن به صورت كمي و يا كيفي است كه به ترتيب مقياس فاصله‌اي و نسبتي (براي متغيرهاي كمي) و مقياس اسمي و رتبه‌اي (براي متغيرهاي كيفي) مي باشد. در مورد متغيرهاي كمي مقياس هاي فاصله اي و نسبتي در بسياري از موارد معادل هم در نظر گرفته مي شوند لذا در جدول متغيرهاي مربوط به اين پيش نويس تقسيم بندي مقياس متغيرهاي كمي بصورت گسسته و پيوسته در نظر گرفته شده است. تعريف متغير براساس تعريف عملياتي انجام مي‌گيرد كه در واقع روش اندازه‌گيري متغير در مطالعه فعلي است. ستون آخر مربوط به واحد اندازه‌گيري و حالت است كه مورد اول براي متغيرهاي كمي و مورد دوم براي متغيرهاي كيفي  تعريف مي‌شود. به عنوان مثال واحد اندازه‌گيري سن (متغير كمي) سال، و حالت متغير جنس (متغير كيفي) مرد و زن است.
۱۱- چارچوب گانت (زمان بندي مراحل اجراي طرح): نگاره‌ايست كه طي آن محقق ابتدا و انتهاي فعاليت‌هاي اجرايي و طول زمان مراحل مختلف پژوهش را مشخص مي‌كند. اين چارچوب بايد براساس مراحل مختلف پژوهش و بودجه‌ي پيشنهادي و نيز پيش بيني زمان ورود نمونه‌ها به مطالعه تكميل گردد.
۱۲- جدول هزينه‌ها: منظور از فعاليت در جدول پرسنلي نوع وظيفه‌اي است كه هر يك از اعضاي تيم تحقيق براساس تقسيم كار در تهيه، تدوين و اجراي طرح بر عهده دارند (مانند مديريت و نگارش طرح، نمونه‌گيري، انجام آزمايش‌هاي تخصصي، تجزيه و تحليل داده‌هاو ). در اين بخش بايد از نگارش وظايف تكراري و مبهم خودداري شود.

كدهاي مصوب حفاظت از آزمودني در پژوهش هاي علوم پزشكي
كدهاي مصوب حفاظت از آزمودني در پژوهش‌هاي علوم پزشكي جهت بهره‌برداري و مبناي قضاوت اخلاقي در كميته‌هاي منطقه‌اي اخلاق در پژوهش‌هاي علوم پزشكي، به شرح ذيل آورده مي‌شود:
۱- كسب رضايت آگاهانه در كليه‌ي تحقيقاتي كه بر روي آزمودني انساني انجام مي‌گيرد ضروري است. در مورد تحقيقات مداخله‌اي، كسب رضايت آگاهانه بايد كتبي باشد.
۲- ارجحيت منافع جامعه يا پيشرفت علم نمي‌تواند توجيهي براي قرار دادن آزمودني در معرض ضرر و زيان غير معقول باشد و يا محدوديتي در اعمال اراده و اختيار او ايجاد نمايد.
۳- كسب رضايت آگاهانه بايستي فارغ از هرگونه اجبار، تهديد، تطميع و اغوا انجام گيرد. در غير اين صورت رضايت اخذ شده
باطل است وهيچ‌اثر قانوني بر آن مترتب نيست و در صورت بروز هر گونه خسارت، مسؤوليت آن متوجه پژوهشگر خواهد بود.
۴- در مواردي كه به لحاظ تشكيلاتي، محقق موقعيتي بالاتر و مؤثرتر نسبت به آزمودني داشته باشد، علت انتخاب آزمودني بايد به تأييد كميته اخلاق در پژوهش رسيده و توسط فردي ثالث، رضايت آگاهانه كسب شود.
۵- در انجام تحقيقات علوم پزشكي اعم از درماني و غير درماني محقق مكلف است اطلاعات مربوط به روش اجراء و هدف از انجام تحقيق، زيان‌هاي احتمالي، فوايد، ماهيت و مدت تحقيق را به ميزاني كه با آزمودني ارتباط دارد به وي تفهيم نموده و به سؤالات او پاسخ‌هاي قانع‌كننده دهد و مراتب مذكور را در رضايت‌نامه قيد نمايد.
۶- در تحقيقات علوم پزشكي، بايد قبل از انجام تحقيق، تمهيدات لازم (از قبيل امكانات پيشگيري، تشخيصي، درماني) فراهم شود و در صورت بروز خسارت غير متعارف، جبران شود.
۷- نحوه‌ي ارايه گزارش يا اعلام نتيجه تحقيقات مي‌بايد متضمن رعايت حقوق مادي و معنوي عناصر ذي‌ربط (آزمودني، پژوهشگر، پژوهش و سازمان مربوطه) باشد.
۸- محقق بايد به آزمودني اعلام نمايد كه مي‌تواند در هر زمان كه مايل باشد از شركت در تحقيق منصرف شود. بديهي است در صورت انصراف، پژوهشگر مكلف است مواردي را كه ترك تحقيق، تبعات نامطلوبي نصيب آزمودني مي‌نمايد به ايشان تفهيم نموده و او را حمايت كند.
۹- چنانچه به نظر پژوهشگر، ارايه بعضي از اطلاعات به آزمودني، منجر به مخدوش شدن نتايج تحقيق شود، عدم ارايه اين اطلاعات مي‌بايد با تأييد‌ كميته‌ي ‌اخلاق در پژوهش باشد و ضمناً برنامه‌ريزي ‌كاملي جهت آگاهي به موقع آزمودني از آن اطلاعات تدارك ديده شود.
۱۰- مسؤوليت تفهيم اطلاعات به آزمودني به عهده محقق است. در مواردي كه فرد ديگري اين اطلاعات را به آزمودني بدهد از محقق سلب مسؤوليت نمي‌شود.
۱۱- شركت دادن آزمودني در پژوهش، بدون ارايه‌ي اطلاعات مربوط به پژوهش، ممنوع است، مگر اينكه آزمودني، آگاهانه از حق خود در كسب اطلاعات صرف‌نظر كرده‌باشد.
۱۲- در تحقيقات كارآزمايي باليني (Clinical Trials) كه وجود دو گروه شاهد و مورد، ضروري است؛ بايد به آزمودني‌ها اطلاع داد كه در تحقيقي شركت كرده‌اند كه ممكن است به طور تصادفي در يكي از دو گروه فوق قرار گيرند.
۱۳- در تحقيقات درماني ميزان ضرر و زيان (Risk) بايد كمتر از منافع (Benefits) تحقيق باشد. مرجع تشخيص نفع و ضرر، كميته اخلاق در پژوهش مي‌باشد كه پس از مشورت با متخصصان حرفه‌اي رشته مربوطه اعلام نظر مي‌كند.
۱۴- در تحقيقات غيردرماني ميزان ضرر قابل پذيرش نبايد از ميزان ضرري كه آزمودني در زندگي روزمره با آنها مواجه است بيشتر باشد. توضيح آنكه در محاسبه ضرر و زيان در زندگي روزمره ضرورت دارد آن دسته از ضرر و زيان‌هايي كه آزمودني به اقتضاي موقعيت و شرايط شغلي، سني، زماني و مكاني با آنها مواجه مي‌باشد مستثني شود.
۱۵- عملي بودن، ساده بودن، راحت بودن، سريع بودن، اقتصادي بودن و مشابه آن نمي‌تواند توجيهي براي مواجه نمودن آزمودني با ضرر و زيان اضافي در تحقيق باشد.
۱۶- در تحقيقاتي كه داراي زيان احتمالي بوده و آزمودني‌هايي در آنها مورد پژوهش قرار مي گيرند كه دچار فقر فرهنگي يا اجتماعي و يا مالي هستند، لازم است درك صحيح آزمودني‌ها از اين زيان ها، مورد تأييد كميته اخلاق در پژوهش قرار گيرد.
۱۷- محقق موظف است كه اطلاعات مربوط به آزمودني را به عنوان «راز» تلقي و آن را افشاء نكرده و ضمناً شرايط عدم افشاي آن را نيز فراهم كند، مگر آنكه در اين مسير محدوديتي داشته باشد كه در اين صورت بايد قبلاً آزمودني را مطلع كند.
۱۸- در مواردي كه آزمودني از نوع دارو در تحقيق بي‌اطلاع باشد، محقق بايد ترتيبي اتخاذ كند كه در شرايط ضروري، اطلاعات مربوط دارو را در اختيار آزمودني و يا پزشك معالج او قرار دهد.
۱۹-هرگونه صدمه جسمي و زيان مالي كه در پي انجام تحقيق بر آزمودني تحميل شود بايد مطابق قوانين موجود جبران شود.
۲۰- انجام روش‌هاي گوناگون تحقيق نبايد مغاير با موازين ديني و فرهنگي آ
منبع : pezeshk.us 

 

تاریخ بروز رسانی: 1392/04/06
تعداد بازدید: 1061
7 9
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات ( 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
3
4
اخبار
7
8
'NoData' not found in DataDic
16 19
3
4
آلبوم تصاویر
7
8
- آلبوم تصاویر آلرژی
16 19
line
بازدیدکنندگان امروز 1 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 24 کل بازدیدکنندگان : 14980 کاربران بر خط : 1 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
تماس با ماlinefooterنقشه سایتlinefooterدرباره دانشگاهlinefooterچارت سازمانی
line
خراسان جنوبی-بیرجند-خیابان پاسداران ،نبش پاسداران ۳ ،طبقه دوم
BUMSEmail:linefooterدورنگار:lineتلفن:
line
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بیرجند می باشد
Powered by DorsaPortal